bio


🇵🇱 Krzysztof Ścierański

Krzysztof Ścierański to nie tylko wybitny basista i kompozytor, ale także – co nieraz nam zaprezentował – świetny gitarzysta. W środowiskach artystycznych nie trzeba go przedstawiać, wystarczy wymienić jego imię, nazwisko i wszyscy doskonale wiedzą, o kogo chodzi. 

Tworzy improwizowaną muzykę instrumentalną. 

Najlepsza jazzowa gitara basowa Polski według magazynu “Jazz Forum” od roku 1984 do dziś.

Na przestrzeni minionych 50 lat twórczej i nie tylko jazz-rockowej działalności, dał się poznać jako członek słynnych polskich zespołów: Anawa, Laboratorium, Air Condition, String Connection, a potem lider zakładanych od lat 80. super grup: Ścierański Surzyn Trio, Ścierański Trio, Music Painters, The Colors, New Quartet, Ścierański Quartet. 

Marek Grechuta, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Karolak, Krzesimir Dębski, Jarek Śmietana, Tomasz Stańko, Janusz Muniak – byli dla niego najlepszą uczelnią muzycznego kształcenia i doskonalenia. 

Nie sposób wymienić wszystkich składów i wykonawców, z którymi współpracował, nagrywał płyty, tworzył ścieżki dźwiękowe do filmów, spektakli i innych projektów. O szerokim spektrum jego aktywności świadczy 163 płyt w tym 12 autorskich, które ma w swojej dyskografii.

Grał na międzynarodowych festiwalach jazzowych w 27 krajach Europy a także w dalekich Indiach, Indonezji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (Jazz Jamboree, Jazz Yatra’78, Jak Jazz Jakarta, Zurich Jazz Fest, North Sea Jazz Fest, Reno Jazz Fest, International Jazz Fest Montreal)

Ze światowej czołówki docenili jego udział we wspólnych występach takie tuzy jak: Pat Metheny, Paul Wertico, Carlos Johnson, Bill Bruford, Will Calhoun, Carl Palmer, Buddy Miles, Esperanza Spalding, Boby McFerrin i inni. 

To również twórca sonorystycznych brzmień oraz technik, prekursor unikalnych recitali solowych na gitarę basową i wirtuoz muzyki improwizowanej. 

Nade wszystko jednak ten gitarowy wojownik daje nam odczuć, że ładne melodie to lek na dzisiejsze dziwne eksperymenty i przy okazji przypomnienie, że forma, rytm i harmonia są najważniejszymi elementami muzyki.


🇬🇧 Krzysztof Ścierański

Krzysztof Ścierański is not only an outstanding bassist and composer, but also – as he has shown us more than once – a great guitarist. In artistic circles he does not need to be introduced, it is enough to mention his name and surname and everyone knows perfectly well who he is about.

He creates improvised instrumental music.

The best jazz bass guitar of Poland according to the magazine “Jazz Forum” from 1984 to the present.

Over the past 50 years of creative and not only jazz-rock activity, he became known as a member of the famous Polish bands: Anawa, Laboratorium, Air Condition, String Connection, and later the leader of the super groups founded since the 80s: Ścierański Surzyn Trio, Ścierański Trio, Music Painters, The Colors, New Quartet, Ścierański Quartet.

Marek Grechuta, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Karolak, Krzesimir Debski, Jarek Śmietana, Tomasz Stanko, Janusz Muniak – they were the best academy of musical education and improvement for him.

It is impossible to list all the lineups and performers with whom he has collaborated, recorded albums, created soundtracks for films, plays and other projects. The wide spectrum of his activity is evidenced by the 163 albums, including 12 original ones, that he has in his discography.

He has played at international jazz festivals in 27 European countries as well as in faraway India, Indonesia, Canada and the United States (Jazz Jamboree, Jazz Yatra’78, Jak Jazz Jakarta, Zurich Jazz Fest, North Sea Jazz Fest, Reno Jazz Fest, International Jazz Fest Montreal)

Of the world’s top musicians, his participation in joint performances was appreciated by such august figures as Pat Metheny, Paul Wertico, Carlos Johnson, Bill Bruford, Will Calhoun, Carl Palmer, Buddy Miles, Esperanza Spalding, Boby McFerrin and others.

He is also a creator of sonority sounds and techniques, a pioneer of unique solo recitals for bass guitar and a virtuoso of improvised music.

Above all, however, this guitar warrior makes us feel that nice melodies are the cure for today’s strange experiments and, in the process, a reminder that form, rhythm and harmony are the most important elements of music.


🇵🇱 Waldemar Gołębski

Kompozytor, aranżer i producent. Muzyk grający na EWI (Electric Wind Instrument).

Komponuje muzykę jazzową, klasyczną i elektroniczną a także teatralną oraz pisze współczesne aranżacje orkiestrowe, a także pisze teksty.

Miłośnik syntezatorów analogowych, komputerów i łączenia ich ze sobą w każdy możliwy sposób. Nerd spędzający czas na scenie albo przy komputerze i klawiszach. Organizator i edukator.

Jako wszechstronny muzyk sesyjny brał udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych – grając w wielu muzycznych gatunkach – od jazzu i bluesa do poezji i współczesnej muzyki klasycznej. Na przełomie lat 80. i 90. prowadził Szkołę Muzyki Rozrywkowej, a następnie także Big Band “Cracow Youth Jazz Ensemble” przy Państwowej Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wystąpił na różnych scenach festiwalowych i klubowych (np. Jazz Jamboree 2022) z wieloma cenionymi muzykami, takimi jak Ryszard Styła, Vitold Rek, Andrzej Rusek, Arek Skolik, Cezary Konrad, Adam Kowalewski, Włodzimierz Kiniorski. Członek formacji “Spectrum Session” Ryszarda Styły, “Simple Free” Włodzimierza Kiniorskiego, obecnie na stałe gra z kwartetem Krzysztofa Ścierańskiego. 

więcej informacji na stronie nitelinejazz.com


🇬🇧 Waldemar Gołębski

Composer, arranger and producer. Musician who plays the EWI (Electric Wind Instrument).

Composes jazz, classical and electronic music as well as theatrical music and writes contemporary orchestral arrangements, as well as writing lyrics.

Enthusiast of analog synthesizers, computers and combining them in every possible way. Nerd who spends time on stage or at the computer and keyboards. Organizer and educator.

As a versatile session musician, he has participated in various artistic endeavors – playing in many musical genres – from jazz and blues to poetry and contemporary classical music. In the late 1980s and early 1990s, he led the School of Popular Music and later also the Big Band “Cracow Youth Jazz Ensemble” at the Mieczyslaw Karlowicz State School of Music in Cracow.

Over the past several years he has performed on various festival and club stages (e.g. Jazz Jamboree 2022) with many esteemed musicians, such as Ryszard Styla, Vitold Rek, Andrzej Rusek, Arek Skolik, Cezary Konrad, Adam Kowalewski, Włodzimierz Kiniorski. A member of Ryszard Styla’s “Spectrum Session” and Włodzimierz Kiniorski’s “Simple Free” formations, he is currently playing permanently with Krzysztof Ścierański’s quartet.

more info on nitelinejazz.com website


🇵🇱 Grzegorz Górkiewicz

Pianista, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej.

Jako muzyk sesyjny ale także aranżer i kompozytor wystąpił na ponad czterdziestu płytach.

Na stałe związany z zespołem “Skaldowie” (od 1987 roku) a od kilku lat członek kwartetu Krzysztofa Ścierańskiego.

Współpracował z wieloma uznanymi artystami takimi jak: Ewa Demarczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Piotr Zander, Andrzej Zaucha, Zbigniew Wodecki, Hanna Banaszak czy Marek Grechuta. Grał w zespołach “Spectrum Session” Ryszarda Styły, “Little Egoists” Marka Stryszowskiego i “Mr Bober’s Friends”, z którym nagrał płytę zawierającą Jego autorskie utwory.

Zaaranżował i nagrał partie instrumentalne do płyty “Płomień z Nieba” zespołu “Bajm” Jest także współkompozytorem tytułowej piosenki.

Współtwórca wielu edycji programu “Jaka to melodia”, do którego nagrywał ścieżkę muzyczną i występował w samym programie.

Nagrywał i aranżował utwory dla teatru muzycznego “Sabat” Małgorzaty Potockiej.

Nagrodzony medalem “Gloria Artis” (podczas festiwalu w Opolu w 2006 roku) a także “Złotym Fryderykiem” (2019) jako muzyk zespołu Skaldowie za całokształt osiągnięć artystycznych.


🇬🇧 Grzegorz Górkiewicz

Pianist, graduate of the Krakow Academy of Music.

As a session musician, but also as an arranger and composer, he has appeared on more than forty albums.

Permanently associated with the band “Skaldowie” (since 1987) and for several years a member of Krzysztof Ścierański’s quartet.

He has collaborated with many renowned artists such as: Ewa Demarczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Piotr Zander, Andrzej Zaucha, Zbigniew Wodecki, Hanna Banaszak and Marek Grechuta. He played in the bands “Spectrum Session” by Ryszard Styla, “Little Egoists” by Marek Stryszowski and “Mr. Bober’s Friends”, with which he recorded an album containing his original songs.

He arranged and recorded instrumental parts for the album “Flame from Heaven” by the band “Bajm” He is also co-composer of the title song.

Co-creator of many editions of the program “How to Melody”, for which he recorded the musical track and performed in the program itself.

He recorded and arranged songs for Małgorzata Potocka’s “Sabat” musical theater.

Awarded the “Gloria Artis” medal (during the Opole Festival in 2006) and also the “Golden Fryderyk” (2019) as a musician of the band Skaldowie for lifetime artistic achievement.


🇵🇱 Marcin Ścierański

Perkusista, muzyk sesyjny

Absolwent I i II stopnia Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. 

Nauczyciel dzieci i młodzieży w klasie perkusji w Yamaha Music School a także, już jako Absolwent, w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu.

Od ponad dziesięciu lat aktywnie koncertuje i nagrywa muzykę w Polsce i za granicą. 

Nagrywał płyty m in. z: Krzysztofem Ścierańskim, Michałem Skolimowskim, Przemysławem Gintrowskim, Pawłem Binkiewiczem, Karoliną Jastrzębską, Percival Schuttenbach, Kwiat Jabłoni. 

Występował na wielu festiwalach muzycznych, w tym Jazz Jamboree, KFPP w Opolu, Pol and Rock Festiwal, Open’er Festiwal, Timishort Film Festival w Rumunii oraz Ragnard Rock we Francji. 

Współpracował z artystami grającymi muzykę w gatunkach: pop, rock, jazz, metal, muzyka autorska, poezja śpiewana.

Występuje na stałe w zespołach: Laboratorium, Krzysztof Ścierański Quartet, Kwiat Jabłoni.

W zespole Jeże Oruelińskie wraz z Grzegorzem Kowalskim komponuje, aranżuje i prezentuje muzykę autorską.


🇬🇧 Marcin Ścierański

Percussionist, session musician

First and second degree graduate of the Krzysztof Komeda Author School of Popular Music and Jazz in Warsaw.

Teacher of children and young people in the percussion class at the Yamaha Music School and also, already as a graduate, at the Author School of Popular Music and Jazz.

For more than ten years he has been actively performing and recording music in Poland and abroad.

He has recorded albums with, among others: Krzysztof Ścierański, Michał Skolimowski, Przemysław Gintrowski, Paweł Binkiewicz, Karolina Jastrzębska, Percival Schuttenbach, Kwiat Jabłoni.

He has performed at many music festivals, including Jazz Jamboree, KFPP in Opole, Pol and Rock Festival, Open’er Festival, Timishort Film Festival in Romania and Ragnard Rock in France.

He has collaborated with artists playing music in the genres of pop, rock, jazz, metal, auteur music and sung poetry.

He performs on a regular basis in bands: Laboratorium, Krzysztof Ścierański Quartet, Apple Blossom.

In the band Jeże Oruelińskie, together with Grzegorz Kowalski, he composes, arranges and presents author’s music.